Podpora návratu znevýhodněných osob

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 137/03_16_047/CLLD_16_01_030
Název výzvy: MAS Podhůří Železných hor – OPZ- Sociální služby a další
programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování – II.

Název projektu CS: Podpora návratu znevýhodněných osob (osob pečujících o malé děti, znevýhodněných věkem a samoživitelů

Název projektu EN: The support of disadvantaged people (people who cares
about children, disadvantaged by age, single parents

Výše podpory: 1 783 125 Kč

Anotace projektu:

Projekt tvoří aktivity zaměřené na znevýhodněné osoby, a to konkrétně: osoby pečující o malé děti,
rodiče samoživitele a osoby, které jsou znevýhodněné vzhledem k věku z regionu Podhůří Železných hor.
Formou individuálního poradenství a skupinových aktivit podpoříme jejich vstup či návrat na trh práce.
Skupinové aktivity budou zaměřeny primárně na podporu osobního a profesního sebevědomí výše
uvedených a prohloubení či zvýšení jejich komunikačních, sociálních a pracovních kompetencí.

Začátek projektu: 1. 3. 2018, konec projektu: 28. 2. 2021

Záměr projektu

Cílem projektu je zvýšení pracovních, komunikačních a sociálních kompetencí u osob
pečujících o malé děti, rodičů samoživitelů a osob, které jsou znevýhodněné vzhledem k věku z regionu
Podhůří Železných hor. Projekt sleduje celoevropský trend a cílí na skupiny, které mají potenciál se
uplatnit na trhu práce. Dokážou využít potenciál jednotlivce pro společnost v nejvyšší míře. Formou
cíleného individuálního poradenství v rámci projektu podpoříme nárůst osobního a profesního
sebevědomí účastníků projektu. Prostřednictvím skupinových aktivit podpoříme upevnění a vznik výše
popsaných kompetencí.

Dílčími cíli projektu bude:
1. Přispívat k sociálnímu začlenění cílové skupiny a k prevenci jejího sociálního vyloučení formou
motivačních programů (přednášky a semináře na aktuální témata, individuální poradenství na aktuální
témata).
2. Pomoci při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života formou organizování setkávání
podporujících rodičovství a funkčnost rodiny; dále formou individuálního poradenství.
3. Nabízet a poskytovat aktivity zaměřené na neformální pomoc v rámci komunity formou aplikace
projektu Sousedé plus (http://www.sousede-plus.cz), formou koordinovaných komunitních setkávání
pro cílovou skupinu.
4. Podporovat posilování osobních kompetencí v běžném životě a k rozvoji psychosociálních a
praktických dovedností a k získávání základních sociálních a profesních dovedností formou
komunikačního výcviku, praktických výcviků směřujících k upevnění a získání výše uvedených
kompetencí, praktických dovedností, popř. vhodných zdravotních návyků, dále organizace aktivit
směřujících ke sladění rodinného a pracovního života.

Informace o projektu

Informace o projektu budou šířeny prostřednictvím: 

  • webových stránek www.sprsv.cz
  • webových stránek Klubu Šalamounek (www.salamounek.cz), stejně jako prostřednictvím facebooku Klubu Šalamounek (https://www.facebook.com/Salamounek/)
  • webových stránek dalších projektu Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání (www.salamounkuvdvorecek.cz, www.svobodnaskolachotebor.cz), stejně jako přes jejich facebookový profil (https://www.facebook.com/salamounkuvdvorecek/ a https://www.facebook.com/svobodnaskolachotebor/)
  • Přes chotěbořský měsíčník Echo, dále pak přes internetové portály i-chotebor, nebo Havlíčkobrodský deník. 

Tým spolupracující na realizaci projektu

Mgr. Bára Polívková, odborný garant projektu. Odkaz na její CV ZDE. 

Mgr. Pavla Sedláčková, koordinátorka KA 01 a KA 02. Odkaz na její CV ZDE.

Bc. Pavel Kučera, koordinátor KA 03

Lenka Čapková, účetní SPRSV a projektu

Externí spolupracovníci a lektoři.